Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Organizator przetargu: Fundacja Aktywni dla Polski             OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 701– 705KODEKSU CYWILNEGO   na   obsługę techniczną imprezy sportowej „Świętokrzyskie Orły – otwarte mistrzostwa piłki nożnej o Puchar Wolnej Polski”             Wykaz załączników do ogłoszenia: formularz ofertyoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu.Wykaz usług                             Warszawa, dnia 5 lipca 2021 r.          
Rozdział 1.Nazwa i adres Organizatora przetargu 

Organizatorem przetargu jest Fundacja Aktywni Dla Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Korkowa 137A/70, 04-549 Warszawa strona internetowa www.aktywnidlapolski.pl – zwany dalej Zamawiającym

Rozdział 2.Postanowienia Ogólne
 1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) – zwanego dalej kodeksem cywilnym.
 2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego Wykonawcę
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się Kodeks cywilny.
Rozdział 3.Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest obsługa techniczna  przebiegu zajęć sportowych w miejscu organizacji imprez przeprowadzanych przez Zamawiającego.
 2. W ramach realizacji zadania Wykonawca:
 1. Zapewni zawarcie stosownych umów z operatorami obiektów na których odbędą się Wydarzenia.
 2. Zapewni plany techniczne miejsc w których odbywać się będą Wydarzenia pod kątem montażu i demontażu odpowiedniej infrastruktury technicznej
 3. Zapewni harmonogram oraz plan przeprowadzenia Wydarzeń
 4. Zapewni uzyskanie stosownych zezwoleń wymaganych do przeprowadzenia Wydarzeń,
 5. Stworzy oraz zrealizuje scenariusz Wydarzeń pod kątem przeprowadzenia rywalizacji sportowej oraz ich oprawy
 6. Zapewni zespół realizacyjny w postaci doświadczonych  specjalistów oraz obsługi technicznej do przeprowadzenia Wydarzeń,
 7. Zapewni harmonogram przekazania i odbioru obiektów,
 8. Zapewni obsługę cateringową Wydarzeń wraz z zakupem pakietów żywieniowych dla ich uczestników
 9. Zapewni koordynację i zlecenie wykonania map i oznakowania obiektów,
 10. Zapewni oprawę wizualną i dźwiękową Wydarzeń
 11. Zapewni zakup pucharów oraz medali dla uczestników Wydarzeń
 12. Zapewni oprawę ceremonii wręczania nagród, pucharów oraz medali
 13. Sporządzi mapę rozplanowania i montażu potrzebnego brandingu Wydarzeń oraz zapewni jego demontaż
 14. Zapewni współpracę z dedykowanym przez operatorów obiektów w których odbędą się wydarzenia, zespołem, w celu bezpiecznego przeprowadzenia wydarzeń zgodnie z planem operacyjnym obiektów,
 15. Zapewni potrzebną ochronę do przeprowadzenia Wydarzeń
 16. Zapewni odpowiednią infrastrukturę techniczną zapewniającą bezpieczeństwo uczestników Wydarzeń
 17. Zapewni obsługę logistyczną transportu potrzebnego sprzętu technicznego,
 18. Zapewni rekrutację, przeszkolenie oraz koordynację wolontariatu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń,
 19. Zapewni pełną obsługę akredytacji podczas wydarzeń
 20. Zapewni opis przeprowadzenia wydarzeń (manual) dzięki któremu wszystkie turnieje w obrębie wydarzeń będą mogły się odbyć na oczekiwanym przez Zleceniodawcę poziomie.
 21. Zapewni system rekrutacji uczestników Wydarzeń
 22. Zapewni osoby odpowiadające za obsługę gości specjalnych Wydarzeń
 23. Zapewni kontakt z urzędami miast/gmin na terenie których odbędą się Wydarzenia w celu nawiązania współpracy oraz patronatów
 24. Zapewni dystrybucję stosownych formularzy RODO dla uczestników Wydarzeń
Rozdział 4.Termin i miejsce realizacji zamówienia

Usługi będą realizowane w terminie od dnia 14 lipca 2021 do dnia 21 grudnia 2021 r.

Rozdział 5.Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają warunki określone dotyczące:
 2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 • posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzież o zasięgu ogólnopolskim współfinansowanych ze środków publicznych;
 • w okresie 3 ostatnich lat przeprowadził co najmniej  6 projektów  sportowych angażujących dzieci i młodzież z kilku województw, w których, udział wzięło łącznie co najmniej 5000 osób
 • w okresie ostatnich 3 lat zorganizował co najmniej 5 imprez o budżecie co najmniej 250 000 każda
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 • w realizacji projektów które integrują dzieci i młodzież dysfunkcyjną ze swoimi rówieśnikami
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w przetargu będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający.
  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa
   w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert.
 • Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
  i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych
  w Rozdziale 6 ogłoszenia.
 • Zamawiający przewiduje, iż wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Rozdział 6.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty
 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
   1.  oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w trybie art. 701

– 705 Kodeksu cywilnego, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia);

 • Wykaz osób wraz dokładną informacją o ich doświadczeniu i spełnianiu wymagań, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ogłoszenia
  • wykazu wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o wykonanych usługach, których ilość, wartość i zakres odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ogłoszenia;

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

 • poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

 • ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu mogą być przesłane w formie podpisanego skanu.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia) pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
Rozdział 7.Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo:
 3. zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2,
 4. zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający wskazuje, że podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 6. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 8.  Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji zamówienia
 1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub e-mailem. 
 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Rozdział 9. Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00, email: fundacja@aktywnidlapolski.pl
Rozdział 10.Termin związania ofertą
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Rozdział 11.Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 12.Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:
  1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  1. Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.
 2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: fundacja@aktywnidlapolski.pl
  1. . W tytule należy podać „Przetarg w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na obsługę techniczną imprezy sportowej „Świętokrzyskie Orły – otwarte mistrzostwa piłki nożnej o Puchar Wolnej Polski”
  1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
  1. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
 3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.
 5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w ust. 1 powyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym
  w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
 6. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia.
Rozdział 13.Wprowadzanie zmian do ogłoszenia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na swojej stronie internetowej www.pzg.pl.

Rozdział 14.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego drogą mailową na adres: email:  fundacja@aktywnidlapolski.pl do dnia 9 lipca do godziny 15:00.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.
Rozdział 15.Sposób obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w „Formularzu oferty” (załącznik
  nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 2. Wykonawca poda także ceny sprzętu sportowego Cena całkowita brutto oferty to suma cen całkowitych poszczególnych pozycji.
 3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku.
 4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, a więc m.in. koszty ubezpieczenia, opakowania oraz inne, jak opłaty i podatki, a także ewentualne opusty i rabaty oraz koszty transportu.
 6. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto.
 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Rozdział 16.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Rozdział 17.Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz      sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru                                   Znaczenie

 • Cena                                                        – 30 %

cena brutto najtańszej oferty

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – x 30 = liczba punktów

cena brutto badanej oferty

 • Doświadczenie Wykonawcy (liczba wykonanych usług, potencjał kadrowy) – 70 pkt

Kryterium 1

Wykonawca posiada doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzież o zasięgu ogólnopolskim współfinansowanych ze środków publicznych (maksymalna ilość pkt 20)

Punktacja:

 • 2 letnie doświadczenie – 5 pkt
 • 4 letnie doświadczenie – 10 pkt
 • min 6 letnie doświadczenie – 20 pkt

Kryterium 2

Wykonawca w okresie 3 ostatnich lat przeprowadził projekty  sportowe angażujące dzieci i młodzież z kilku województw, w których, udział wzięło łącznie co najmniej 5000 osób (maksymalna ilość pkt 20).

Punktacja:

 • 6 projektów sportowych – 5 pkt
 • 8 projektów sportowych – 15 pkt
 • 10 i powyżej projektów sportowych – 20 pkt

Kryterium 3

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat zorganizował imprezy o budżecie co najmniej 250 000 każda (maksymalna ilość pkt 20).

Punktacja:

 • 5 imprez – 5 pkt
 • 6 imprez – 10- pkt
 • 8 i powyżej imprez – 20 pkt

Kryterium 4

Wykonawca do realizacji projektu desygnuje  osoby posiadające, min. 5 letnie doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych (maksymalna ilość pkt 10)

Punktacja:

 • 2 osoby – 2 pkt
 • 3 osoby – 5 pkt
 • więcej niż 3 osoby – 10 pkt

4. Liczby punktów, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

Rozdział 18.Informacje o trybie otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 19.Sposób oceny ofert i informacje o unieważnienie przetargu
 1. Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg.
 2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu
  z przetargu.
 3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia
  a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu.
 4. W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Rozdział 20.Rozstrzygnięcie przetargu
 1. Przetarg zostanie rozstrzygnięty, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego.
  1. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu Zamawiający informuje Wykonawcę, który złożył najlepszą ofertę.
Rozdział 21.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 22. Warunki i terminy płatności
 1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowe wykonanie umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia zaliczkowego.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Rozdział 23.Termin i miejsce zawarcia umowy

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia wyboru Wykonawcy.

Rozdział 25.Udostępnienie ogłoszenia
 1. Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów przygotowania oferty.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

………………………

Pieczątka firmowa

………………..…, dnia …………….

FORMULARZ OFERTY

 1. Dane Wykonawcy.

1) Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………

2) Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………

………………………………………………………………………………………………

4) Adres  poczty elektronicznej ……………………………………………………………

5) Numer telefonu ………………………………. 6) Numer faksu ……………………….

7) NIP …………………………………………….8) REGON ……………………………

9) Rachunek bankowy Wykonawcy (nazwa banku i numer rachunku) ……………………

………………………………………………………………………………………………

10) Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym …

………………………………………………………………………………………………

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Dotyczy:

Nazwa przedmiotu zamówienia: obsługa techniczną imprezy sportowej „Świętokrzyskie Orły – otwarte mistrzostwa piłki nożnej o Puchar Wolnej Polski”.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem i w spośób przez niego określony.

 • Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto:……………………………. zł (słownie złotych: …………………………………………………….. ).

 • Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
 • Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. .

…………………………., dnia ………………… 2021 r.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

                                                                       ……………………………………………..

miejscowość, data

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia w  trybie  przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest obsługa techniczną imprezy sportowej „Świętokrzyskie Orły – otwarte mistrzostwa piłki nożnej o Puchar Wolnej Polski”

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

oświadczam, że:

 1. posiadamy ….. letnie  doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzież o zasięgu ogólnopolskim współfinansowanych ze środków publicznych
 2. desygnujemy  ……. osobami posiadające, min. 5 letnie doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych
 3. w okresie 3 ostatnich lat przeprowadziliśmy ……. projektów  sportowych angażujących dzieci i młodzież z kilku województw, w których, udział wzięło łącznie co najmniej 5000 osób
 4. w okresie ostatnich 3 lat zorganizowaliśmy …….. imprez o budżecie co najmniej 250 000 każda

____________________________________

                                                                                                     podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania firmy

……………………………., dnia ………………………. 2021 r.

Załącznik nr 3

………………………………………

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Lp.Nazwa i adres odbiorcyRodzaj i zakres zamówieniaWartość zamówieniaLiczba uczestnikówCzas realizacji
      
      
      

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie

……………………….., dnia ………………… 2021 r.

                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                                          podpis